Reklamation over mangler ved motorkøretøjet – hvornår?

Når en køber af en bil mener, at der er mangler ved bilen, skal køberen reklamere for at kunne gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder eksempelvis kræve afhjælpning, forholdsmæssigt afslag, hæve købet eller andet.

Køberen skal imidlertid være forholdsvis hurtig til at reklamere, idet køberen ikke skal kunne spekulere i at vente med at reklamere, ligesom sælgeren ikke skal leve i uvished om, hvor længe der eventuelt kan blive påberåbt misligholdelsesbeføjelser over denne.

Fristen for at reklamere afhænger af, om der er tale om forbrugere eller andre købere, idet forbrugere har en noget længere frist til at reklamere end andre. I alle tilfælde regnes fristen for reklamation fra det tidspunkt, hvor køberen blev eller burde have opdaget manglen. Har køberen eksempelvis sammen med sælgeren gennemgået motorkøretøjet for eventuelle fejl og mangler ved overleveringen, løber reklamationsfristen allerede fra dette tidspunkt, forudsat at manglerne var synlige, og at sælgeren ikke bevidst har afholdt køberen fra at opdage manglen.

 

Andre køb end forbrugerkøb

Andre købere end forbrugere, skal reklamere uden ugrundet ophold.

Er der tale om køb, hvor køberen skal bruge motorkøretøjet i sit erhverv, skal køberen reklamere straks over mangler, hvis køberen ønsker at hæve købet, kræve omlevering eller efterlevering.

Ofte vil køberen skulle reklamere straks ved opdagelsen af manglen eller senest dagen efter. Vil køberen derimod kræve forholdsmæssigt afslag skal der ske reklamation uden ugrundet ophold. Hvad der skal forstås ved ”uden ugrundet ophold”, afgøres af en konkret vurdering, hvor elementer som, hvor lang tid køberen må have til at overveje situationen, og i den forbindelse skal der også tages hensyn til sælgeren; hvis for eksempel manglen forværres, hvis køberen bliver ved med at benytte motorkøretøjet, vil reklamationsfristen forkortes, idet køberen ikke har ret til forværre manglen.

Overskrider køberen reklamationsfristen, skal sælgeren give køberen meddelelse herom, idet reklamationen får retskraft, hvis sælgeren ikke reagerer på den for sene reklamation, eller hvis sælgeren påbegynder forhandlinger om manglen med køberen. Det betyder, at der er reklameret for sent.

 

Forbrugerkøb

Forbrugere har en noget mere lempelig adgang til at reklamere, idet køberen blot skal reklamere inden rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. Det følger direkte af lovgivningen, at en reklamation 2 måneder efter, at køberen har opdaget manglen, altid er rettidig. Modsat kan det ikke sluttes at reklamationer modtaget senere end 2 måneder efter købet er for sen. Der er dog i lovgivningen en absolut frist på 2 år, således at der skal reklameres over mangler inden 2 år efter, at motorkøretøjet er overgivet. Dette gælder, selvom der ikke er gået 2 måneder, fra køberen har opdaget manglen.

Begyndelsestidspunktet for reklamationsfristen er anerledes end ved de andre køb, idet reklamationsfristen først løber fra det tidspunkt, hvor køberen rent faktisk har opdaget manglen.

Når der skal tages stilling til, hvad der skal forstås ved ”inden rimelig tid”, skal der foretages en konkret vurdering, som skal inddrage hensynet til køberen, herunder køberens individuelle forhold, idet eksempelvis langvarig sygdom, bortrejse eller lignende vil kunne forlænge fristen. Endvidere skal det indgå i vurderingen, om manglen forværres ved, at der går lang tid, inden køberen reklamerer, for det vil forkorte fristen; men dog ikke til mindre end 2 måneder.

Bilforhandler? Kontakt os om juraen

Har du fået en sag på halsen om fejl ved en solgt bil? Er dine bilkontrakter skudsikre? Har du tjek på papirerne omkring din bilforretning?

Book et møde med Brockstedt-Kaalunds biladvokater, som ved alt om bilbranchen og de juridiske forhold. 

FÅ RÅDGIVNING I DIN SAG »

Ring eller skriv til os

Tlf: 87 22 80 80

Mail: info@bklaw.dk

Parttimefitting